Algemene Voorwaarden First Impressions Photography

Website: www.first-impressions-photography.com

Telefoon: 06-28883551

KvK:34365929

BTW: NL001876520B63


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door maatschap First Impressions Photography (FIP). Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van FIP. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
2 Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3 Vergoeding

3.1 Indien de partijen geen vergoeding zijn overeengekomen bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
3.2 Ter bevestiging van de boeking, verlangt de Fotograaf een aanbetaling van ten minste 50%, tenzij anders afgesproken.
3.3 Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders overeengekomen. De reiskostenvergoeding voor de Fotograaf bedraagt €0,40 per kilometer (gerekend vanaf de plaats van vertrek).
3.4 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.
4 Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Fotograaf bevoegd om de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De aanstaande ouders verplichten zich, zodra de geboorte zich aankondigt, de Fotograaf zo spoedig mogelijk te informeren, zodat de Fotograaf zich tijdig kan voorbereiden.
5.2 De opdrachtgever mag verwachten dat de Fotograaf niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich gereed te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hierbij op te worden geteld.
5.3 De Fotograaf spant zich in om tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle momenten vast te leggen die belangrijk zijn. De Fotograaf baseert de mate van belang op de door Opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht geuite wensen hieromtrent en op het eigen professionele inzicht van de Fotograaf. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet vastleggen van een belangrijk moment.
5.4 Bij de uitvoering van de overeenkomst blijft ten alle tijden sprake van een inspanningsverplichting, niet zijnde een resultaatsverplichting.
5.5 De Fotograaf zal in geval van een opdracht met aanwezigheid van zorgpersoneel, ten alle tijden de instructies van het zorgpersoneel opvolgen, ook als dat betekent dat de Fotograaf (een deel van) een bevalling of (geplande) gebeurtenis niet mag vastleggen of de opdracht in zijn geheel niet mag uitvoeren. In laatstbedoeld geval vindt er geen restitutie plaats. Naar keuze van de Fotograaf kan deze aanbieden om de opdracht te verplaatsen naar een ander moment.
5.6 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor enige invloed op het resultaat wanneer de opdracht in uitdagende lichtomstandigheden moet worden uitgevoerd. Er is onder andere maar niet uitsluitend sprake van uitdagende lichtomstandigheden in geval van ruis door te weinig licht en bij invloed van ledverlichting.

6 Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf gekozen poses en settingen e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/ of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.FIP zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

7 Spoedaanvraag
Onder een Spoedaanvraag wordt verstaan een opdracht aan de Fotograaf van de Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de geboorte. De aanvraag wordt schriftelijk bevestigd door de Fotograaf. De Fotograaf is gerechtigd de overeengekomen vergoeding in het geval van een spoedaanvraag te verhogen met 25%.
8 Annulering
8.1 Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd.
8.2 Bij annulering tot drie maanden voor de uitgerekende datum is Opdrachtgever aan Fotograaf de aanbetaling als bedoeld in artikel 3.2 verschuldigd.
8.3 Bij annulering binnen drie maanden voor de uitgerekende datum is Opdrachtgever aan Fotograaf de aanbetaling als bedoeld in artikel 3.2 verschuldigd en is de Fotograaf gerechtigd 25% van de overeengekomen vergoeding als onkostenvergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.4 Bij annulering nadat de Fotograaf is ingelicht over het tijdstip van de bevalling, na het verzoek om bij de bevalling aan te sluiten en bij spoedopdrachten is Opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.
9 Ziekte/overmacht
9.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
9.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.

9.4 Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de opdrachtgever de gedane aanbetaling terug van de Fotograaf.

10 Technische problemen

FIP zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment.

FIP zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is FIP niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van FIP uitgesloten. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Fotograaf is deze uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien de klant FIP binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fotograaf deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodatFotograaf in staat is om adequaat te reageren.

11 Extra kosten

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor Fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat Fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Kosten voor betaald parkeren zijn exclusief en worden achteraf verrekend.

12 Beeldselectie

De beeldselectie van de geboortereportage wordt door de Fotograaf uitgevoerd. Niet geselecteerd materiaal wordt door de Fotograaf naar eigen inzicht bewaard. Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen de beelden vernietigd worden.
13 Levering

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg/ jpeg-bestanden binnen 4 weken na de geboortedatum digitaal afgeleverd. De beeldselectie en nabewerking van de geboortereportage wordt door FIP gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle bestanden worden ge-edit op een gekalibreerd beeldscherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een geboortereportage wordt minimaal het aantal foto’s geleverd, zoals vermeld staat bij het geboekte pakket op de datum van de factuur. Alle foto's worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW

bestanden op de voor FIP typerende wijze van bewerken. Foto's voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album.
14 Producties

14.1 Indien er in de producties door de opdrachtgever aan te leveren teksten of beeldmateriaal worden opgenomen dienen deze digitaal te worden aangeleverd.

14.2 Voor zover niet uitdrukkelijk overeengekomen in de overeenkomst, wordt de productie samengesteld naar het vrije en creatief inzicht van de Fotograaf.

14.3 Voordat de Fotograaf een definitief eindproduct zal (laten) maken, wordt er eerst een digitaal concept aan de opdrachtgever voorgelegd. De opdrachtgever dient akkoord te geven op het totale ontwerp van dit digitale concept, dit is inclusief opmaak, gebruikte beelden en teksten.

14.4 De opdrachtgever heeft, tenzij anders overeengekomen, 30 dagen de tijd om te reageren op het voorgelegde digitale concept. Na verstrijking van deze termijn gaat de Fotograaf ervan uit dat het digitale conceptakkoord is bevonden en zal de Fotograaf overgaan tot productie en levering.

14.5 Rectificatie van een productie en de daaruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Fotograaf is hiervoor niet aansprakelijk tenzij de Opdrachtgever een digitaal concept heeft goedgekeurd en het eindproduct hier (deels) van afwijkt. Dit laatste geldt niet voor verschillen in kleur en/of structuur tussen het opgeleverde product en het digitale concept. Bij herdruk van producties kan de fotograaf niet worden aangesproken op bijvoorbeeld geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte etc.

15 Auteursrechten

15.1 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf.

15.2 De Opdrachtgever mag de foto’s uitsluitend gebruiken voor privédoeleinden.

15.3 De Fotograaf mag de beelden in beginsel enkel gebruiken ter promotie van zijn eigen werk, zulks in overleg met de Opdrachtgever.

15.4 Ieder ander gebruik door ofwel de Fotograaf ofwel de Opdrachtgever dient vooraf overeengekomen te worden.

16 Inbreuk op het auteursrecht

16.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

13.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17 Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

17.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

17.2 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 14.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18 Privacy en persoonsgegevens

FIP zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, de overeenkomst & persoonsgegevens worden alleen gedeeld tussen Fotograaf en een eventuele back-upfotograaf. Indien een klant een product bestelt,

kan FIP ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.

19 Aansprakelijkheid en rechten van derden

20.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

20.2 De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

20.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

20.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

21 Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

22 Rechts- en forumkeuze

22.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

22.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

First Impressions Photography | Franz Schubertlaan 3 | 2102 EJ Heemstede |© FIP maart 2024